Депозит Класик

Депозит Класик е наменет за сите кои сакаат да ги орочат своите финансиски средства на одреден временски период.

Основни информации

  • Валута: МКД, ЕУР, УСД, АУД, ГБП
  • Рок на орочување: по видување, 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 и 60 месеци
  • Минимален влог: 2.500 МКД / 50 ЕУР
  • Каматни стапки: номинални, фиксни за денарски и девизни депозити со рочност до 36 месеци и варијабилни за денарски и девизни депозити над 36 месеци 
  • Припис на камата: месечно или рочно (за ависта депозит – на крајот на годината)
  • Склучување на договор: во сите експозитури на Банката
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош 

Каматни стапки

МКДЕУРУСДГБПАУД
1 месец 0,01% 0,01%
2 месеци
3 месеци 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
6 месеци 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,01%
12 месеци 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,03%
24 месеци 0,40% 0,10% 0,10% 0,05%
36 месеци 0,60% 0,20% 0,20% 0,10%
48 месеци 0,54%
(НРКС - 0,62%)
0,30
+6М Еурибор
60 месеци 0.64%
(НРКС - 0,52%)
0,40%
+6М Еурибор

* Каматните стапки се со важност од 01.10.2021 година и се на годишно ниво.

**Согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје, каматните стапки за депозитите во МКД валута со рочност до 36 месеци се фиксни, додека кај долгорочните депозити на (48 и 60 месеци) се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки. Рочностите над 36 месеци ќе имаат каматна стапка која ќе се формира со користење на НРКС и определен фиксен додаток или одбиток. Вредноста на НРКС во моментов изнесува 1,16% (усогласувањето на НРКС се прави на 6 месечна основа)

Кај депозитите во девизи со рочност до 36 месеци каматните стапки се фиксни, додека кај долгорочните депозити (на 48 и 60 месеци) каматните стапки се варијабилни и се врзуваат за референтни каматни стапки, односно претставуваат збир од Фиксна каматна стапка + 6 месечен ЕУРИБОР. Доколку 6 месечниот ЕУРИБОР има вредност под нула  (во моментов е -0,32), ќе се смета дека изнесува нула.

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица