Платен промет со странство

Широка мрежа на кореспондентски релации со над 900 банки низ Светот.

Основни информации

  • За да извршите плаќање во странство потребно е да имате отворено девизна трансакциска сметка
  • Извршувањето на налозите е согласно терминскиот план на Банката
  • Провизии и трошоци: 0,3% од износот на средствата кој треба да се плати, или минимум 500 МКД + 300 МКД за SWIFT трошоци
  • Плаќањата во странство можете да ги извршите во сите експозитури на НЛБ Банка

Основни информации

  • За да примите средства од странство потребно е да имате отворено девизна трансакциска сметка
  • Во рок од пет дена од приемот на известувањето за приливот потребно е да ги доставите потребните документи за распределба на приливот
  • Провизии и трошоци: 0,12% од износот на приливот или минимум 500 МКД
  • Распределба на приливите од странство можете да извршите лично во сите експозитури на НЛБ Банка, како преку НЛБ Проклик електронско банкарство за правни лица.

Листа на кореспондентски банки

 Коресподентски банки